zonnepanelen op dak gemeentehuis Barneveld

Dit doet de gemeente zelf

De gemeente is zelf ook bezig met energie besparen en duurzame energie opwekken.
Van 2015 - 2020 heeft de gemeente 40% bespaard op haar eigen CO2 uitstoot.

Dat is bijvoorbeeld gelukt met de volgende aanpak:

 • Installeren van LED-lampen in de gebouwen en in de openbare verlichting.
 • De vrachtwagens en auto’s van de gemeente rijden voor de helft op biodiesel.
 • Waar het kon, zijn gemeentelijke daken vol gelegd met zonnepanelen.
  Op gemeentegebouwen lagen al 1600 zonnepanelen. Vanaf najaar 2019 kwamen er nog ongeveer 2400 bij.
 • Bij verbouwingen en nieuwbouw kijken we hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen doen. Bij de bouw of renovatie van scholen zo veel mogelijk gasloos gebouwd of energiezuinig verbouwd.

Fonds voor lokale projecten voor duurzame energie

In 2021 heeft de gemeente, samen met Wageningen en Ede, besloten dat zij de inkoop van elektra en gas niet meer wil ‘vergroenen’ door groencertificaten te kopen (energieWEB). Het geld dat de gemeenten daarmee besparen, stoppen zij in een fonds. Met de gelden uit dat fonds willen ze lokale duurzame energie projecten ondersteunen en (een deel van) die lokale groene energie afnemen.

Coalitieakkoord 2018-2022

Ook in het Coalitieakkoord 2018-2002 is uiteraard aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit staat erin:

Duurzaamheid

 • De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren een eerste aanzet gegeven op het gebied van duurzaamheid. Om onze vastgestelde ambities te bereiken, is een stevige inhaalslag nodig. Daarnaast zijn we ons bewust van het feit dat het met het behalen van onze ambities niet klaar is; Vanwege de urgentie van de problematiek, geven wij de komende jaren uitvoering aan het door het Gelders Energie Akkoord ontwikkelde actieprogramma waarbij de gemeente Barneveld ook is aangesloten. We betrekken inwoners en ondernemers en zetten met name in op ‘doen’.
 • Om de duurzaamheidsambities te halen, is een energiemix van onder andere zonne-energie, energie uit mestvergisters en windenergie noodzakelijk. We benutten in eerste instantie maximaal bestaande en nieuwe daken. Mochten tussentijds alternatieve mogelijkheden beschikbaar komen, dan betrekken we deze ook bij het behalen van onze doelstellingen. Voor het eventueel realiseren van zonneparken geldt dat de locatie – bij voorkeur – multifunctioneel moet worden gebruikt.
 • Met betrekking tot deze energiemix is draagvlak én mede-betrokkenheid (eigenaarschap) belangrijk.
 • Wij zien het verduurzamen van de bestaande bebouwde omgeving als een van de belangrijkste opgave van de komende periode.
 • We bekijken hoe dit het beste kan worden gestimuleerd. In dat licht zijn wij erg enthousiast over de acties en maatregelen die in het dorp De Glind worden genomen om samen met allerlei partijen stappen te zetten om te komen tot een duurzame samenleving.
 • We bekijken of het mogelijk is, samen met bijvoorbeeld de Rudolphstichting en het Waterschap Vallei en Veluwe, een green deal te sluiten en dit, zo mogelijk, ook op andere plekken in onze gemeente te ontwikkelen. Het worden daarmee voorbeelden van de ‘wijken van de toekomst’.
Naar het Coalitieakkoord 2018-2022