Ontwikkelingsfonds Platteland

De gemeente heeft een Regeling Ontwikkelingsfonds voor het platteland. Hierin worden bijdragen gestort en de gemeente draagt jaarlijks bij. Bijvoorbeeld voor bouwprojecten of andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals de regeling functieverandering agrarische bebouwing. Met de regeling worden diverse initiatieven in het buitengebied en de kleine kernen ondersteund.  

Uitgangspunten

Projecten die voldoen aan de Regeling Ontwikkelingsfonds Platteland kunnen mogelijk een bijdrage krijgen. Het gaat om projecten die:

  • leiden tot verbeteringen van het buitengebied en de kleine kernen
  • vallen binnen de thema's landbouw, landschap, cultuurhistorie & archeologie, natuur, milieu & water, recreatie, leefbaarheid en plattelandseconomie
  • passen binnen het gemeentelijk beleid

Projectvoorstellen

  • Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente kunnen projectvoorstellen indienen bij de ambtelijke beheerder van het fonds.
  • Projectvoorstellen worden afhankelijk van het bedrag voorgelegd aan het college of de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad kan ook zelf voorstellen en ideeën aandragen.
  • Na goedkeuring door college of gemeenteraad wordt de bijdrage aan een initiatief vastgesteld.
Alles over het Ontwikkelingsfonds