Windenergie

De gemeente Barneveld zet in op windenergie. Ze wil minimaal 0,038 Terra wattuur (Twh) aan windenergie opwekken. Hiervoor zijn ongeveer 3 windturbines nodig. Alleen het gebied rondom Harselaar, ten zuiden van de A1, wordt onderzocht voor windenergie.

In september 2021 verscheen de ontwerp Structuurvisie Windenergie Barneveld. In de structuurvisie:

  • de meest kansrijke plekken voor windturbines;
  • de voorwaarden voor een windproject.
Ontwerp van de Structuurvisie Wind (pdf, 13 MB)

Ontwerp Structuurvisie Wind ter inzage

Het ontwerp van de Structuurvisie Wind is klaar. In de Structuurvisie Wind staan randvoorwaarden en belangrijke aandachtspunten voor windenergie. Het gaat dan om grootschalige windenergie op een gedeelte van Harselaar en kleinschalige windenergie (tot 35 meter ashoogte) binnen de gehele gemeente. U kunt het document inzien. Verder nodigt de gemeente u graag uit voor een bijeenkomst in Barneveld en voor online kennisbijeenkomsten over windenergie.

Ter inzage

Het ontwerp van de Structuurvisie Wind is ter inzage van vrijdag 3 september tot 16 oktober. Via onderstaande knop komt u op de website Ruimtelijke Plannen. Rechts is een menu 'Documenten'. Daar staat het ontwerp van de Structuurvisie Wind. Onder 'Bijlage' staan documenten die gebruikt zijn om de ontwerp Structuurvisie op te stellen. 

Bekijk de ontwerp Structuurvisie Wind

U kunt een papieren exemplaar van de ontwerp Structuurvisie Wind inzien in het gemeentehuis. Dit laatste kan alleen op afspraak. Een afspraak hiervoor maakt u telefonisch via (0342) 495 335. Bij het inzien op het gemeentehuis zijn er geen medewerkers aanwezig zijn om het plan toe te lichten.

 

Wij nodigen iedereen van harte uit om op deze Structuurvisie Wind te reageren. Dit kan met een zogenoemde zienswijze. Lees: Zienswijze indienen

Waarom windenergie in Barneveld

Minder CO2-uitstoot

In 2030 willen we in de regio Foodvalley 55% minder CO2 uitstoten. Daarover heeft de gemeente Barneveld afspraken gemaakt met de regio. Het gaat hierbij om besparing van energie en de opwekking van duurzame energie ter vervanging van fossiele brandstoffen.

Opwekken 20% van energieverbruik

De gemeente wil dat Barneveld in 2020 20% van de gebruikte energie zelf met duurzame bronnen gaat opwekken. Hiervoor hebben we voldoende duurzame energiebronnen nodig. Windenergie is daar één van. Want met alleen zonne-energie redden we het niet. Zonne-energie levert te weinig op en geeft geen of te weinig energie geeft op momenten dat we die het hardst nodig hebben, ’s nachts en in de winter. 

Stappen naar windenergie in Barneveld

De volgende stappen liggen nog voor ons:

September 2021: Ontwerp Structuurvisie Wind

Het ontwerp van de structuurvisie komt ter inzage. Dit ontwerp is geschreven op basis van het bestaande beleid, de gevoerde windgesprekken en aanvullende onderzoeken. U kunt 6 weken reageren door een zienswijze in te dienen.

Oktober – december 2021: Aanpassing structuurvisie en vaststelling

De gemeente beantwoordt ingediende zienswijzen. Het kan zijn dat de zienswijzen leiden tot een aanpassing van de structuurvisie. De (aangepaste) structuurvisie wordt vervolgens behandeld in de gemeenteraad.

2022: Initiatieven in behandeling

Als er initiatieven voor windenergie komen, worden die onderzocht. De gemeente kijkt of ze voldoen aan de voorwaarden uit de Structuurvisie Wind. Ook worden de plannen besproken met omwonenden. Dit participatietraject staat in de structuurvisie beschreven.

2023: Vergunningen en onderzoekstraject

Als een iemand met plannen voor windturbines een participatietraject heeft doorlopen, kan hij een vergunningsaanvraag doen. Het bestemmingsplan van juni 2021 biedt geen ruimte voor grootschalige windenergie. Dan is een uitgebreide Wabo-procedure of een nieuw bestemmingsplan (of omgevingsplan) nodig. Tijdens deze plan- en besluitvorming kan weer iedereen een zienswijze indienen. Ook kan iedereen het besluit eventueel aanvechten bij Rechtbank of Raad van State.

2024:  Start bouw windturbines mogelijk

De verwachting is dat op zijn vroegst in 2024 begonnen kan worden met de bouw van windturbines.

Stappen die al gezet zijn

De voorbereidingen om windturbines in Barneveld te plaatsen, lopen al jaren.

2015: Keuze voor 12 megawatt windenergie

In 2015 heeft de gemeenteraad keuzes gemaakt voor de energietransitie. Naast zonne-energie is er gekozen voor het opwekken van minimaal 12 megawatt aan windenergie. Hiervoor zijn ongeveer 3 windmolens nodig.

Later (2021) heeft de gemeenteraad ingestemd met de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES is aangegeven dat Barneveld 0,038 Twh windenergie opwekt, dit vraagt ook 3 windmolens.

2016: Visie Windenergie 2016, voorloper Structuurvisie Windenergie

Het besluit voor minimaal 12 megawatt windenergie is uitgewerkt in de Visie Windenergie. Volgens deze visie heeft het de voorkeur de windmolens ten oosten van de A30 neer te zetten, buiten bosgebieden. Dit gebied heeft de voorkeur omdat hier windenergie gecombineerd kan worden met andere intensieve functies. Denk aan wegen, bedrijventerreinen en agrarische productielandschappen. Volgens de Visie Windenergie kunnen ook ten westen van de A30 windmolens komen als het plaatsen van de windmolens in het oosten van de A30 niet (snel) lukt.

Na de vaststelling van de Visie Windenergie zijn enkele initiatieven ingediend bij de gemeente. Bij de behandeling van deze initiatieven bleek een zorgvuldige afweging op basis van de Visie Windenergie lastig. Daarbij ontstond er onrust in onze samenleving. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten een Structuurvisie Windenergie Barneveld op te laten stellen. In een Structuurvisie Windenergie staat waar de windmolens eventueel komen en onder welke voorwaarden.

2018 – 2020: Onderzoek geschikte plekken

Voorbereidend onderzoek, Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In 2018 is de gemeente gestart met een voorbereidend onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in Barneveld. Hierover zijn toen bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en andere belangstellenden georganiseerd. Tijdens deze avonden is de voorkeur uitgesproken voor windenergie langs de snelwegen A1 en A30. Het onderzoeksrapport heet Notitie Reikwijdte en Detailniveau (oktober 2018). 

Februari 2020. Milieueffectrapport MER: Harselaar kansrijke plek

Na het voorbereidende onderzoek volgde een aanvullende onderzoek. Dit was in de vorm van een milieueffectrapport (MER). De MER noemt 13 mogelijke zoekgebieden. Deze zoekgebieden zijn met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat het zoekgebied rondom Harselaar in vergelijking tot de andere gebieden goed scoort. Maar wel is binnen deze zoeklocatie is nog verder onderzoek nodig. Zie Advies 3314. Structuurvisie windenergie Barneveld - Commissiemer.nl 

September 2020: Gemeenteraad maakt keuze

In september 2020 heeft de gemeenteraad gekozen om de mogelijkheden voor de realisatie van windenergie voor alleen gebied 5 (Harselaar) verder uit te zoeken (waarbij het gebied ten noorden van de A1 is uitgesloten). Zie Gemeente Barneveld - Commissie Samenleving - 16 september 2020.

2021: Onderzoek en gesprekken in Harselaar

Onderzoek

Er is in 2021 meer onderzoek gedaan naar landschap en landschappelijke inpassing, geluid (waaronder laag frequent geluid), slagschaduw en ecologie. In de zomer van 2021 zijn deze onderzoeken afgerond.

Gesprekken met inwoners

In het voorjaar 2021 heeft de gemeente ruim 100 gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en andere personen die belang hebben bij windmolens op Harselaar. De gemeente maakte samenvattingen van de gesprekken met inwoners, ondernemers en andere personen over windenergie op Harselaar. Dit noemen we de ‘windgesprekken’ (juni 2021).

Advies 3314. Structuurvisie windenergie