We werken aan een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving voor alle inwoners van Barneveld, nu en later. Daarvoor moeten we minder en schone energie gebruiken. Maar het gaat om veel meer.

Zoals het opvangen van regenwater in de tuin of in de wijk. Het gaat ook over ruimte voor groen en insecten. En dat in een omgeving die uitnodigt om in te bewegen en elkaar te ontmoeten. Het gaat om voedsel uit de streek eten. En het gebruiken van natuurlijke materialen bijvoorbeeld bij verbouwingen. Lees hieronder hoe we hieraan werken.

Het opladen van je telefoon, rijden met je auto, het verwarmen van je huis... alles kost energie. Daar gebruiken we nu vooral fossiele brandstoffen voor. Zoals aardolie en aardgas. Dat zorgt voor teveel CO₂-uitstoot. En dat veroorzaakt klimaatveranderingen, zoals hittestress, droogte, overstromingen. Daarom moeten overstappen op duurzamer energiegebruik: de energietransitie.

Minder CO2

Daarvoor moeten we energie besparen: de helft minder dan in 1990. We moeten daarom onze woningen en bedrijven isoleren. En duurzame energie opwekken. Dat betekent: geen aardgas meer. Deze doelen staan in het landelijk Klimaatakkoord. De gemeente maakt plannen over hoe we dat in Barneveld kunnen doen.

 • De gemeente heeft sinds een aantal jaren een plek waar je terecht kunt voor onafhankelijk advies. Dat geldt zowel voor particulieren als ondernemers. De adviseurs kennen de situatie in Barneveld en kunnen je wijzen op subsidieregelingen. Of naar andere partijen wanneer dat nodig is. Kijk bij het Energieloket.
 • We bedenken in de regio hoe we overstappen op duurzame energie. We maken een Regionale Energiestrategie (RES)
 • We maken plannen hoe we dat in de Barneveldse kernen doen; de Warmtevisie.
 • We denken na over alternatieve energie. Bijvoorbeeld in de Structuurvisie Wind.
 • Of energie uit de zon; de Zonneladder.

 • Welk beleid en activiteiten zijn er al voor biodiversiteit, wat is nog gewenst en met wie werken we daarvoor wordt samen? Dat staat in het biodiversiteitsplan van de gemeente Barneveld
 • We beschermen insecten en dieren bij bouwactiviteiten. De gemeente Barneveld heeft een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. De gemeente ondersteunt hiermee diverse initiatieven in het buitengebied en de kleine kernen, onder meer op het gebied van biodiversiteit.
 • De gemeente ondersteunt diverse initiatieven in het buitengebied en de kleine kernen, onder meer op het gebied van biodiversiteit. Dat gebeurt via het Ontwikkelingsfonds Platteland.
Biodiversiteit in Barneveld

We hebben een 100 procent circulaire economie in 2050. Doel is, het omvormen van ons economisch systeem. Grondstoffen niet uitputten en reststoffen opnieuw gebruiken in het productieproces. Zodat we onze welvaart duurzaam borgen voor volgende generaties. We werken aan vermindering van afvalstromen, hergebruik van reststoffen en gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Dit doen we door een actieprogramma Circulaire Economie op te stellen. Ook voeren we het Strategieplan Grondstoffen (2020-2024) uit. Daarmee zetten we in op minder afval en betere kwaliteit grondstoffen, als eerste stap richting een circulaire economie.

We komen tot klimaatneutraal vervoer, zonder uitstoot van broeikasgassen. Dat doen we door in te zetten op schoon en minder vervoeren. Doel is, 55 procent minder uitstoot in 2030 en klimaatneutrale mobiliteit in 2050. Dat betekent dat bijna alle vervoersmiddelen emissievrij moeten zijn. Dit staat in het Regionaal Mobiliteitsprogramma Food Valley. Dat doen we door:

 • werken aan concrete acties die bijdragen aan alternatief reizen, gedragsbeïnvloeding, schoner rijden met deelvervoersmiddelen, elektrisch rijden, stimuleren van minder (woon-werk) reizen;
 • vergroenen van parkeerterreinen;
 • uitbreiden van fietsvoorzieningen en oplaadstations voor e-bikes;
 • meedoen aan de provinciale concessie voor laadpalen, waarin ruimte komt voor het proactief plaatsen van laadpalen;
 • stimuleren van fietsen bij werk-werk verkeer met e-bikes voor medewerkers van de gemeente.

2022 is een ‘tussenjaar’, er komt een nieuw Gemeentelijk Verkeers-en vervoersplan (GVVP), waarin duurzame mobiliteit een belangrijke pijler blijft

In 2050 zijn we klimaatadaptief en klimaatbestendig. Dat betekent dat we ons hebben aangepast aan de gevolgen van (versnelde) klimaatverandering. Schade en overlast door de klimaatverandering hebben we zo veel mogelijk beperkt. We moeten daarom onze leefomgeving anders inrichten. Sinds 2019 werken we daaraan met het lokale Plan van Aanpak Klimaatadaptatie. Denk aan:

 • het vergroenen van de schoolpleinen;
 • afstemming bij inrichting van wegen en waterhuishouding;
 • richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen;
 • hittekaarten maken, enzovoort.

Ook als we werken aan het riool, nemen we maatregelen vanwege het veranderend klimaat . 

Samen naar een klimaatbestendige gemeente.

We doen het samen

De energietransitie doen we samen en stap voor stap. Er is niet één oplossing. Elke wijk en buurt is anders. Daarom is maatwerk belangrijk. De gemeente ondersteunt initiatieven vanuit inwoners en ondernemers. De Dorpentoer, Wijk van de Toekomst in De Glind en het Woonplein Voorthuizen zijn daar voorbeelden van. Doe en denk mee met het maken van plannen voor uw buurt of dorp.

De gemeente doet zelf ook mee

De gemeente is zelf ook bezig met energie besparen en duurzame energie opwekken. In de afgelopen vijf jaar heeft de gemeente 40% bespaart op haar eigen CO₂-uitstoot. Dat is onder meer gelukt door LED-lampen te installeren in de gebouwen en in de openbare verlichting. Ook rijden de vrachtwagens en auto’s van de gemeente voor de helft op biodiesel. Waar het kon, zijn gemeentelijke daken vol gelegd met zonnepanelen. En bij alle verbouwingen en nieuwbouw kijken we hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen doen.