sfeerimpressie van nieuwe energieneutrale wijk Bloemendal

Bloemendal

De woonwijk Bloemendal wordt een groene, duurzame wijk met zo'n 1.550 woningen. De wijk is omgeven door natuur. Er is veel aandacht voor het behoud van biodiversiteit.

De wijk kent straks 7 verschillende woonsferen. Toekomstige bewoners en omwonenden kunnen actief meedenken en meepraten over de opzet van de wijk. De wijk wordt tot 2030 aangelegd. 

Wadi

Werken aan groene tuinen

De gemeente Barneveld doet een proef met gratis tuinschetsmomenten en rondleidingen in de wijk. Doel is, om nieuwe bewoners bewust te maken van het belang van groen. Alleen het vergroenen van de openbare ruimte is niet genoeg. "Daarmee creëren we geen echt groene, klimaatadaptieve en biodiverse wijk. De meeste winst boeken we met de tuinen”, aldus Mark Kino (landschapsontwerper namens de gemeente Barneveld) en Edson Brukx (beleidsmedewerker water, klimaatadaptatie en riolering). 

Duurzame inrichting

Waterhuishouding (opvang regenwater)

In Bloemendal liggen de zijtak Trammelantbeek en diverse watergangen. Dit blijft zo. In Bloemendal voeren de openbare wegen regenwater af via een gotenstelsel naar groenzones. Hier kan het naar de ondergrond zakken. Bij hevige neerslag stroomt het via de watergangen naar de natuurlijk ingerichte wadi’s aan de westrand van Bloemendal of naar de bergingsvijver of bergingszone langs de beek aan de oostrand. Het bovengrondse water blijft zichtbaar in de wijk en draagt zo bij aan de bewustwording van onze waterhuishouding.

Infiltratiekratten in voortuinen en minimale verharding

Alle voortuinen hebben infiltratiekratten voor de berging en infiltratie van regenwater. Het dak van de woning en eventuele garage zijn hierop aangesloten. Daarnaast streven we ernaar dat de particuliere terreinen zo min mogelijk worden verhard, voor een maximale hoeveelheid infiltratie van het regenwater in de tuinen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  1. 75% van de tuinen van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen onverhard 
  2. 75% van de voortuinen van rijenwoningen en 50% van de achtertuinen onverhard.

Hierbij geldt dat halfverharding onder onverharde ruimte valt.

Energie

  • De woningen in Bloemendal zijn aardgasloos en bijna energieneutraal gebouwd. Het streven is volledig energieneutraal.
  • Zonnepanelen zijn in Bloemendal belangrijk voor de energievoorziening. Ook komen er andere voorzieningen in en op huizen om energie op te wekken.

Natuurinclusieve wijk

  • Bloemendal wordt een woonwijk met een grote diversiteit aan bomen, planten, struiken en kruiden. Het groen is gevarieerd en draagt bij aan de biodiversiteit. Nieuwe bomen, struiken en kruiden komen van oorsprong al voor in het gebied. Dit biedt een leef- en voedselgebied voor diersoorten als de huismus, gier- en huiszwaluw en diverse vleermuizen. We behouden ze graag in dit gebied. Daarom komen er nestvoorzieningen in de nieuwe woonwijk voor deze dieren.
  • Ook andere diersoorten als egels, bijen en talloze andere vogels kunnen voordeel hebben van het natuurinclusief bouwen.
Alles over Bloemendal